OMRON Gyártói garancia

A webáruházunkban értékesített OMRON termékek magyarországi hivatalos disztribútori garanciával rendelkeznek. Nem hivatalos disztribútor által forgalmazott OMRON készülékek javítása, pontosságellenőrzése javítási díj ellenében történik.

Tanúsítvány

SSL Certificate
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Blog

Nyereményjáték szabályzat

2020.11.16 09:59
Nyereményjáték szabályzat

Az Egészségőr webáruház „Nyerj MEDISANA CM 845 3 az 1-ben tükröt!” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata.

Az Egészségőr webáruház „Nyerj MEDISANA CM 845 3 az 1-ben tükröt!” nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

 

1 A Játék elnevezése, szervezője:

A nyereményjáték elnevezése: „Nyerj MEDISANA CM 845 3 az 1-ben tükröt!”  (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője és lebonyolítója: a PROMEDTRON Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.; cégjegyzékszám: 01-09-682677; adószám: 11908926-2-41).

2 A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.

A Játékból ki vannak zárva:

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

- azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

3 A Játék időtartama:

A Játék 2020.11.16. napján 10.00 órától 2020. 12. 15. napján 23.59. óráig tart. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban.

4 A játékban való részvétel menete:

A Játékban az alábbi módon a Facebook közösségi oldalon keresztül lehet részt venni:

A játék során a Játékosnak az Egészségőr webáruház hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/egeszsegor.webaruhaz), a Játék során megjelenő posztra kell kommentben válaszolnia, emellett like-olnia a posztot. Amennyiben a válasza a feltett kérdés szempontjából releváns, és like-olta a posztot részt vesz a Játékban.

A válasszal szemben támasztott követelmények:

A Játék szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a kommentek, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) sértik a jóízlést, etikus magatartást, vagy a Játék szellemével nem összeegyeztethetők (ii) bármilyen szempontból sértő szövegeket tartalmaznak, (iii) a Játék témájától eltérnek (iv) versenytárs márkákat vagy termékeket jelenítenek meg, (v) a Szervező jó hírnevét sértik, (vi) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy személyhez fűződő jogát, (vii) vagy más tekintetben jogsértőek.

A válasz nem sértheti továbbá Szervező jogos érdekeit.

A Játékos biztosítja a fotók per-, teher, - és igénymentességét és köteles mentesíteni Szervezőt Harmadik Személy által támasztott igényektől – ideértve a szerzői jogi igényeket is –, melyek a jelen pont rendelkezéseinek résztvevő által történő megsértéséből származnak.

A válasz szabályzatban előírt követelményeinek való megfelelését és ezen okból a Játékból való kizárását Szervező bírálja el. Valamely pályázat kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

Egy személy egy pályázat leadására jogosult.

A Játékosok a közösségi oldalon rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása Facebook profil törlése stb.) Szervező semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. tömegesen generált e-mail címek Facebook profilok létrehozását) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázókat, illetve azon pályázatokat, akik, illetve amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a  weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetkért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy pályázathoz szükséges tevékenységet nem lehet végrehajtani.

5 Nyeremény

1 db MEDISANA CM 845 kozmetikai tükör 3 az 1-ben

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

6 Sorsolás

A nyertes sorsolás útján kerül meghatározásra. A sorsolás időpontja: 2020. 12. 16. 13:00 óra.

A sorsolás gépi sorsolással történik. A sorsolás nem nyilvános.

Elsőként a 1 db nyertest sorsoljuk ki, majd ezt követően az 2 db pótnyertest, akik a sorsolás sorrendjében válhatnak nyertessé az alábbiak szerint:

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává,

o ha a Nyertes az értesítést követő 3 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval a megadott címen a 7. pont szerint,

o ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a sorsolást vagy a kiválasztást követően bizonyosodik be.

Egy pályázat csak egyszer kerülhet kisorsolásra, csak egy nyereményre jogosult.

7 Nyertesek értesítése, nyeremények átadása

Szervező, illetve Lebonyolító a sorsolást követő 5 munkanapon belül privát üzenetben értesíti a nyertes Játékost (Értesítés). Szervező, illetve Lebonyolító az Értesítésben tájékoztatja a nyertes Játékost a kapcsolatfelvétel módjáról a nyeremény átvétele érdekében. A nyertes Játékos az Értesítés közlésétől számított 3 (három) munkanapon belül az Értesítésben megjelölt elérhetőségen felveszi a kapcsolatot Lebonyolítóval/Szervezővel. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából (pl. nem saját Facebook profillal játszott) eredő elmaradásokért, károkért. Amennyiben a Nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult pótnyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyeremény átadása ezt követően postázással történik.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

8 Adózási kérdések:

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

9 Adatkezelés:

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a PROMEDTRON Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.;) mint adatkezelő, valamint adatfeldolgozó, a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

A Játékos külön ezirányú hozzájárulása esetén Szervező a Játék Facebook oldalán közzéteszi a nyertes nevét és Facebook profil képét, valamint nyertességének tényét. A Játékos külön ezirányú hozzájárulása esetén a Játékos kommentben szereplő tartalmát a Szervező publikálhatja vagy ismertetheti a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.

A Játék során Szervező által kezelt adatok

  • az Ön azonosítását és elérhetőségét (Facebook profil adatok: Név, e-mail cím, postázási cím),
  • a pályázat elbírálását (pályázati anyag: kommentben adott válasz) szolgálják.
  • valamint nyertesség esetén az átvételi elismervény a nyertes nevével és címével

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre, illetve a nyeremény átvételére nincs lehetőség.

Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva következő elérhetőségeken: a PROMEDTRON Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60.;

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.

10 Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező és egyben Lebonyolító részére történik. Az Facebook-ot a Játékkal kapcsolatban nem terheli felelősség.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020. november 10.

 PROMEDTRON Korlátolt Felelősségű Társaság

Szervező és Lebonyolító